Professionals

Wonen met plezier

Een fijne woonruimte waar we ons thuis voelen, dat willen we toch allemaal?

Het tekort aan betaalbare woonruimte en studentenhuisvesting, de groeiende groep senioren waarbij het zelfstandig wonen een steeds grotere uitdaging wordt, waren de aanleiding om te starten met MijnWoongenoot.
Zelfstandig blijven wonen met de juiste ondersteuning en met eigen regie, daar dragen wij graag aan bij.

Met ons platform, ondersteuning op maat en natuurlijk ons netwerk met professionals in de wijk en daarbuiten, willen wij een bijdrage leveren aan de uitdagingen waar onze samenleving voor staat.

De kern is om overtollige woonruimte beschikbaar te stellen aan een student/woongenoot, in ruil voor een passende vergoeding en/of (zorg)diensten op maat, leidt tot een win-win!

Hoe en voor wie

Wij werken in opdracht van individuele senioren, woningcorporaties, (thuis-)zorgorganisaties, onderwijs, gemeenten, mantelzorgorganisaties, welzijnsorganisaties, ouderenbonden etc. Wij werken bij voorkeur in co-creatie aan het behalen van gezamenlijk gestelde doelen. Ervaring leert dat korte lijnen en goede communicatie tussen de verschillende domeinen van essentieel belang is voor een succesvolle aanpak.

Visie

Een zorgzame samenleving waar iedereen (betaalbaar) woont en leeft met betekenis en plezier.

Missie

Betaalbaar wonen met betekenis en plezier voor jong en oud, door senioren met woonruimte over te verbinden met studenten, waarbij zij de juiste match vinden passend bij de woonbehoefte, wensen en mogelijkheden.

Propositie

Wij bieden innovatieve oplossingen op maat voor senioren en woningzoekenden met als uitgangspunt win-win voor beiden, door slim én op maat gebruik te maken van elkaars mogelijkheden.

Achtergrond

Je kunt de krant niet openslaan en je leest over: woningnood, tekorten in de zorg, eenzaamheid, overbelaste mantelzorg, nieuwbouwplannen die niet gehaald worden, maar ook over uitdagingen op het gebied van duurzaamheid.
Het veelgehoorde antwoord is: bouwen en de zorg aantrekkelijker maken. Helaas blijkt in de praktijk dat beiden niet tot het gewenste resultaat leiden. De nieuwbouw blijft achter en is een onvoldoende toereikende oplossing. De uitstroom uit de zorg is zo hoog, dat gesproken wordt over ‘dweilen met de kraan open.’

De manier waarop wij samen leven en wonen is enorm veranderd. Slechts 50 jaar geleden was het heel normaal om een kamer te delen, een kostganger in huis te hebben en als je ging scheiden, was je een uitzondering. De individualisering van het huishouden is het snel gegaan. In 1971 telde Nederland iets meer dan 4 miljoen huishoudens. Slechts 685 duizend daarvan, dat is 17%, bestonden uit een persoon. In 2021 bestond 39% van de bijna acht miljoen huishoudens uit een enkel persoon (Financieel Dagblad, 2021).

Is bouwen, bouwen, bouwen en een huis voor iedereen alleen, wel dé oplossing om zorgeloos en betaalbaar te wonen?

Uit onderzoek Geschikt wonen voor ouderen, wonen met kwaliteit (2020) blijkt dat de groep oudere inwoners van 75+ de komende jaren verdubbelt. In 2040 behoort een derde deel van onze bevolking tot de groep ouderen. Dit heeft aanzienlijke gevolgen voor het wonen, de zorg en voor voorzieningen. En daarbij woont niet altijd iedereen op de goede plek of in de juiste woning. Geschikt wonen is een belangrijke basis om gezond oud te worden, maar het gaat niet alleen om wonen. Positieve gezondheid heeft meer aspecten zoals ontmoeten, genieten, je veilig voelen en een zinvolle invulling kunnen geven aan het leven. Daarvoor is contact met de omgeving essentieel. Niet minder belangrijk zijn de mogelijkheden om in welke fase van het leven dan ook de regie daarop te behouden.

MijnWoongenoot en duurzaamheidsdoelen

Een einde aan armoede, ongelijkheid, onrecht en klimaatverandering. Dat is de kern van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s).
Met onze aanpak ziet MijnWoongenoot kansen om bij te dragen aan meerdere duurzame ontwikkelingsdoelen.
Drie kansen die wij zien om bij te dragen aan de SDG’s.

Doel 1: Geen armoede

Het huidige beleid waarbij huurders vaak geen woning mogen delen, kamer mogen verhuren of worden gekort op toeslagen etc. stimuleert niet tot een deeleconomie, welzijnsbevordering, samenwoonconstructies, financiële groei etc. Daarbij komt ook nog eens dat het de burger heel moeilijk wordt gemaakt een woonruimte ter beschikking te stellen, omdat het beleid wisselt per gemeente, verhuurder en bank.
Koopwoningen worden onbetaalbaar. De kloof tussen arm en rijk groeit alsmaar groter door het huidige beleid. De financiële draagkracht van zowel studenten als senioren neemt de laatste jaren af. Studeren en huisvesting worden steeds duurder. De koopkracht van senioren neemt al jaren af.
Doordat studenten via MijnWoongenoot kunnen wonen tegen een eerlijke (gebruikers)vergoeding, al dan niet in combinatie met (lichte zorg)diensten, is het bedrag voor wonen vaak lager dan traditionele kamerhuur. Hierdoor kan de studie met minder of wellicht zelfs zonder schulden worden afgerond. 
Doordat senioren een (gebruikers)vergoeding krijgen, mogelijk in combinatie met (lichte zorg)diensten, neemt de koopkracht en zelfredzaamheid toe. Ook in het onderhoud van de woning, tuin etc kan de student zorgen voor kostenbesparing en ontzorgen.

Doel 2: Goede gezondheid en welzijn

Onze samenleving is geïndividualiseerd, met het IK voor het WIJ. Steeds meer mensen merken dat dit niet de meest bevredigende manier van leven is. Mensen worden vooral gelukkiger en dus gezonder, als we onderdeel uitmaken van een gemeenschap.
Altruïsme en meer geven in plaats van nemen is beter voor ons welzijn.
Het verbinden van senioren en studenten in deze opzet is een vorm van welbegrepen eigenbelang, waarbij het eigenbelang en het algemene belang samenvallen. Het draagt bij aan een meer realistische beeldvorming en begrijpen van elkaar.
Doordat studenten en senioren als woongenoot, vanuit gelijkwaardigheid en wederkerigheid met elkaar samenleven, is er sprake van diverse positieve neveneffecten voor beide partijen. Het verbindt jong en oud, draagt bij aan zingeving, gevoel van erbij horen, structuur in de dag en iemand in de buurt hebben waar je je verhaal aan kwijt kunt.
Er zijn al diverse
voorbeelden in kaart gebracht die de kracht van intergenerationeel wonen en contact hebben onderzocht en beschreven

De levenswijsheid van senioren en de manier waarop zij zelf met tegenslagen in het leven zijn omgegaan is een bron van inspiratie voor jongeren. Veel jongeren kampen met gevoelens van eenzaamheid of zelfs depressie. Steun, vertrouwen en een luisterend oor en de levenservaring van een senior, kan van grote betekenis zijn.
Zoals een student eens zei na een gesprek met een oudere in één van mijn lessen: “Wat heeft deze man veel meegemaakt, ongelooflijk hoe positief hij nog is! Dan komt het met mij ook wel goed.”

Doel 3: Duurzame steden en gemeenschappen

Sociale inclusiviteit is het streven, maar een integrale aanpak ontbreekt.
Er is al veel onderzoek gedaan naar de meerwaarde van het verbinden van generaties. Community building, het productief maken van verschillen tussen generaties en het verbinden van gedeelde interesses en belangen, zorgt voor sociale inclusiviteit. Zo wordt de buurt een buurt van alle leeftijden. Veel meer onderzoek en achtergrond hierover vind je op sites als Activage en LeydenAcademy.

Laten we wijken, gebouwen en gemeenschappen meer heterogeen samenstellen! Het is achterhaald om mensen van dezelfde achtergrond en/of leeftijd bij elkaar te zetten. Juist dit organiseert de veerkracht uít de samenleving!
Door te zorgen voor diversiteit in leeftijd, sociaal-economische achtergrond, opleiding, afkomst, kwetsbaarheid etc, benut je de natuurlijke hulpbronnen van bewoners. Iedereen wil van tot het laatst toe gezien worden en van waarde zijn voor een ander. Hierin ligt de kern van ons bestaan.
We willen allemaal ‘duurzaam inzetbaar’ zijn als mens en bijdragen naar aard en vermogen (in de ruime zin des woords). Dit vraagt wel om diversiteit én een wij-cultuur. Gelukkig komt er steeds meer beweging naar duurzaam SAMENleven!
Zie voor inspiratie sites als:

https://maatschapwij.nu/
https://www.urgenda.nl/
https://vooruitproject.nl/