Algemene Voorwaarden Mijn Woongenoot

Artikel 1. Definities.
In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven: MijnWoongenoot: mevrouw C.J.A.M. van der Made-Bogaerts, handelend onder de naam MijnWoongenoot, opdrachtnemer bij de Overeenkomst waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn. Opdrachtgever: de partij met wie MijnWoongenoot een Overeenkomst heeft gesloten; Overeenkomst: de overeenkomst van opdracht als bedoeld in artikel 7:400 e.v. BW tussen Opdrachtgever en MijnWoongenoot, waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn.

Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden
1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en iedere overeenkomst tussen MijnWoongenoot en een opdrachtgever, waarop MijnWoongenoot deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk is afgeweken.
2. Eventuele afwijkingen van hetgeen in deze algemene voorwaarden wordt bepaald zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
3. De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere algemene voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
4. Deze algemene voorwaarden zijn tevens van toepassing op alle overeenkomsten met MijnWoongenoot, voor de uitvoering waarvan derden worden betrokken.
5. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, blijven de overige bepalingen volledig van toepassing. MijnWoongenoot en Opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigbare bepalingen overeen te komen, waarbij voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht wordt genomen.

Artikel 3. Offertes
1. Alle aanbiedingen en/of offertes van MijnWoongenoot zijn geheel vrijblijvend en zijn volledig gebaseerd op de daartoe door Opdrachtgever verstrekte informatie, waarbij Opdrachtgever er voor in staat dat voor de opzet van de opdracht essentiële informatie is verstrekt.
2. Een overeenkomst tussen MijnWoongenoot en Opdrachtgever komt tot stand doordat Opdrachtgever een door MijnWoongenoot uitgebrachte offerte voor akkoord heeft ondertekend, of doordat MijnWoongenoot een schriftelijke opdrachtbevestiging aan Opdrachtgever heeft gezonden.
3. Een overeenkomst tussen MijnWoongenoot en Opdrachtgever komt eveneens tot stand doordat MijnWoongenoot uitvoering is gaan geven of heeft gegeven aan de door Opdrachtgever verstrekte opdracht. In dat geval wordt de inhoud van de overeenkomst bepaald door de door MijnWoongenoot afgegeven offerte.
4. Wijzigingen in een tot stand gekomen overeenkomst zijn slechts van kracht, indien deze schriftelijk door Opdrachtgever en MijnWoongenoot zijn overeengekomen.

Artikel 4. Uitvoering van de overeenkomst
1. MijnWoongenoot zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Op MijnWoongenoot rust een inspanningsverplichting. De aard van de werkzaamheden van MijnWoongenoot is adviserend en Opdrachtgever is te allen tijde verantwoordelijk voor haar eigen besluiten en handelingen en gevolgen daarvan, ook als deze besluiten of handelingen op uitdrukkelijk advies van MijnWoongenoot zijn.
2. MijnWoongenoot zal de opdracht vanuit een professioneel onafhankelijke opstelling uitvoeren. Gedurende de uitvoering zal met Opdrachtgever regelmatig overleg plaatsvinden over de stand van zaken en de wijze waarop de opdracht wordt uitgevoerd.
3. Indien de overeenkomst is aangegaan met het oog op uitvoering door een bepaalde persoon, zal MijnWoongenoot steeds gerechtigd zijn deze persoon te vervangen door een of meerdere andere personen met dezelfde kwalificaties na overleg met de opdrachtgever.
4. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft MijnWoongenoot het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. Opdrachtgever zal geen opdrachten, orders of aanwijzingen aan de door MijnWoongenoot ingeschakelde derden verstrekken, zonder daarover eerst met MijnWoongenoot te overleggen.
5. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan MijnWoongenoot de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgegane fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

Artikel 5. Uitvoeringstermijn en Leveringstermijn
1. Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van diensten een termijn overeengekomen, dan is dit geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij overschrijding van de uitvoerings- of leveringstermijn dient Opdrachtgever MijnWoongenoot derhalve schriftelijk in gebreke te stellen.
2. De uitvoerings- of leveringstermijn gaat in zodra de overeenkomst tot stand is gekomen en alle voor de aanvang van de uitvoering van het werk of levering van de diensten noodzakelijke gegevens in het bezit zijn van MijnWoongenoot. Opdrachtgever is verplicht alle gegevens en keuzebepalingen, welke nodig zijn voor de voortgang van het werk, tijdig ter kennis te brengen van MijnWoongenoot.
3. Indien geen tijdstip van aanvang van het werk is overeengekomen, is MijnWoongenoot vrij om het aanvangstijdstip naar eigen inzicht vast te stellen. Opdrachtgever staat er voor in dat MijnWoongenoot op het door haar gekozen aanvangstijdstip toegang krijgt tot de plaats waar de overeengekomen werkzaamheden moeten worden verricht en/of de gegevens die nodig zijn voor het verrichten van de werkzaamheden.

Artikel 6. Verplichtingen van Opdrachtgever
1. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan MijnWoongenoot aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan MijnWoongenoot worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan MijnWoongenoot zijn verstrekt, heeft MijnWoongenoot het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan Opdrachtgever in rekening te brengen.
2. MijnWoongenoot is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat MijnWoongenoot is uitgegaan van door Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens. Opdrachtgever vrijwaart MijnWoongenoot voor eventuele aanspraken van derden die in verband met de uitvoering van de opdracht schade lijden en welke aan opdrachtgever toerekenbaar is.
3. Opdrachtgever voorziet MijnWoongenoot kosteloos van kantoorruimte en overige voorzieningen en faciliteiten die naar het oordeel van MijnWoongenoot noodzakelijk of nuttig zijn om de opdracht uit te voeren.
4. Opdrachtgever zorgt voor de tijdige beschikbaarheid van de bij de werkzaamheden betrokken medewerkers van opdrachtgever.

Artikel 7. Klachttermijnen
1. Opdrachtgever dient klachten over de dienstverlening van MijnWoongenoot binnen 30 dagen na het constateren van de klacht schriftelijk aan MijnWoongenoot te melden. Na het verstrijken van die termijn is MijnWoongenoot niet meer gehouden eventuele klachten in behandeling te nemen.
2. Elke vordering tot schadevergoeding vervalt indien deze niet binnen één jaar na de dag waarop de overeenkomst door voltooiing of opzegging is geëindigd, in rechte aanhangig is gemaakt.

Artikel 8. Honorarium
1. Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vast honorarium overeenkomen. Het vaste honorarium is exclusief BTW, en andere heffingen van overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, bureaukosten, reis- en verblijfskosten, kosten van derden, adviseurs, verzendkosten en dergelijke. Deze kosten worden steeds afzonderlijk, zoveel mogelijk gespecificeerd, aan Opdrachtgever in rekening gebracht.
2. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van het aantal gewerkte uren. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van MijnWoongenoot, geldend voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen. De door MijnWoongenoot gewerkte uren zullen maandelijks in rekening worden gebracht.
3. Eventuele kostenramingen zijn exclusief BTW, en andere heffingen van overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, bureaukosten, reis- en verblijfskosten, kosten van derden, adviseurs, verzendkosten en dergelijke, tenzij anders aangegeven. Deze kosten worden steeds afzonderlijk, zoveel mogelijk gespecificeerd, aan Opdrachtgever in rekening gebracht.
4. Indien MijnWoongenoot met Opdrachtgever een vast honorarium of uurtarief overeenkomt, is MijnWoongenoot niettemin gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of tarief. MijnWoongenoot mag onder andere, doch niet beperkt tot, stijgingen in de prijzen van lonen of stijgingen in de prijzen van derden die MijnWoongenoot voor de uitvoering van (een deel van) de overeenkomst inschakelt, doorberekenen. Een dergelijke verhoging kan slechts aan Opdrachtgever in rekening worden gebracht als deze hem voor de ingangsdatum is medegedeeld. Voorts mag MijnWoongenoot het honorarium verhogen indien tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat de oorspronkelijk overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid werk in zodanige mate onvoldoende werd ingeschat en zulks niet toerekenbaar is aan MijnWoongenoot, dat in redelijkheid niet van MijnWoongenoot kan worden verwacht dat zij de overeengekomen werkzaamheden tegen het oorspronkelijk overeengekomen honorarium verricht.
5. De tarieven van MijnWoongenoot kunnen bij verlenging van een opdracht of per 1 januari van enig jaar worden aangepast. Het tarief kan in overleg worden verhoogd met het prijsindexcijfer cao-lonen, onderdeel zakelijke dienstverlening, zoals gepubliceerd door het CBS.

Artikel 9. Betaling
1. Door MijnWoongenoot verzonden facturen moeten worden voldaan binnen 14 dagen na factuurdatum door overschrijving van het verschuldigde bedrag naar het op de factuur vermelde bankrekeningnummer t.n.v. MijnWoongenoot.
2. Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum verkeert Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Vanaf het moment dat Opdrachtgever in verzuim verkeert, heeft MijnWoongenoot het recht om haar verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst op te schorten.
3. Opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1,5 % per maand, derhalve 18% per jaar, tenzij de wettelijke handelsrente hoger is, in welk geval de wettelijke handelsrente verschuldigd zal zijn.
4. Door Opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter voldoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt Opdrachtgever, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
5. Betaling dient plaats te vinden zonder korting of verrekening.

Artikel 10. Incassokosten
1. Is Opdrachtgever in verzuim, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Opdrachtgever.
2. Alle buitengerechtelijke incassokosten die door MijnWoongenoot worden gemaakt teneinde nakoming van de verplichtingen van Opdrachtgever te bewerkstelligen, komen ten laste van Opdrachtgever. Deze kosten worden berekend volgens het volgende incassotarief, geadviseerd door de Nederlandse Orde van Advocaten, met een minimum van € 40,00 per onbetaalde factuur:
 • 15% van het bedrag van de hoofdsom van de vordering over de eerste € 2.500,00 van de vordering;
 • 10% van het bedrag van de hoofdsom van de vordering over de volgende € 2.500,00 van de vordering;
 • 5% van het bedrag van de hoofdsom van de vordering over de volgende € 5.000,00 van de vordering;
 • 1% van het bedrag van de hoofdsom van de vordering over de volgende € 190.000,00 van de vordering;
 • 0,5% over het meerdere van de hoofdsom met een maximum van € 6.775,00.
 • 3. Opdrachtgever is over de gemaakte incassokosten eveneens de wettelijke handelsrente verschuldigd.

  Artikel 11. Aansprakelijkheid
  1. MijnWoongenoot is slechts aansprakelijk voor schade die een direct gevolg is van een toerekenbare tekortkoming van MijnWoongenoot in de nakoming van de verplichtingen uit hoofde van deze overeenkomst.
  2. Voor vergoeding komt slechts in aanmerking die schade waartegen MijnWoongenoot verzekerd is, dan wel redelijkerwijs verzekerd had behoren te zijn.
  3. Als het voor MijnWoongenoot ten tijde van het aangaan van de overeenkomst niet of niet tegen redelijke condities mogelijk is een verzekering als bedoeld in lid 2 af te sluiten of daarna tegen redelijke condities te verlengen, is de vergoeding van de schade beperkt tot het bedrag dat door MijnWoongenoot voor de Overeenkomst (exclusief BTW) in rekening is gebracht.
  4. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van MijnWoongenoot beperkt tot maximaal het bedrag van het verschuldigde honorarium over de periode waarin de schade is ontstaan, met een maximum van € 10.000.
  5. In afwijking van het vierde lid geldt dat voor opdrachten met een looptijd langer van zes maanden, de aansprakelijkheid verder wordt beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde honorarium, met een maximum van € 10.000.
  6. MijnWoongenoot is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade wordt verstaan:
 • de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de directe schade;
 • de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van MijnWoongenoot aan de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij deze niet aan MijnWoongenoot toegerekend kunnen worden;
 • redelijke kosten gemaakt ter voorkoming of ter beperking van schade, voor zover Opdrachtgever aantoont dat deze kosten daadwerkelijk hebben geleid tot beperking van directe schade.
 • 7. MijnWoongenoot is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
  8. Indien bepaalde onderdelen van de overeenkomst door derden worden vervuld, is MijnWoongenoot voor deze onderdelen en voor het handelen van deze derden niet aansprakelijk.

  Artikel 12. Opzegging en Ontbinding
  1. Wanneer MijnWoongenoot met Opdrachtgever een overeenkomst heeft gesloten met een looptijd langer dan 1 maand, kan ieder van partijen deze duurovereenkomst opzeggen tegen het einde van een kalendermaand, met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand. Opzegging is alleen mogelijk wanneer de uitvoering van de oorspronkelijk overeengekomen werkzaamheden door gewijzigde omstandigheden aanzienlijk bemoeilijkt of zelfs onmogelijk wordt.
  2. MijnWoongenoot is daarnaast, onverminderd het recht van MijnWoongenoot om volledige schadevergoeding te vorderen, bevoegd de nakoming van haar verplichtingen op te schorten en/of de overeenkomst te ontbinden indien:
 • Opdrachtgever de verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst niet of niet volledig nakomt;
 • na het sluiten van de overeenkomst aan MijnWoongenoot ter kennis gekomen omstandigheden MijnWoongenoot goede grond geven om te vrezen dat Opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal voldoen;
 • MijnWoongenoot Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is;
 • Opdrachtgever surséance van betaling aanvraagt, in staat van faillissement wordt verklaard of onderdelen van zijn onderneming geheel of gedeeltelijk overdraagt aan derden, liquideert of stillegt.
 • 3. Voorts is MijnWoongenoot bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer van MijnWoongenoot kan worden gevergd.
  4. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn alle vorderingen van MijnWoongenoot onmiddellijk opeisbaar. MijnWoongenoot houdt in geval van een ontbinding aanspraak op betaling door Opdrachtgever van de declaraties voor de tot op het moment van de ontbinding verrichte werkzaamheden.

  Artikel 13. Overmacht
  1. Onder overmacht wordt verstaan: omstandigheden die de nakoming van de verbintenis verhinderen en die niet aan MijnWoongenoot zijn toe te rekenen. Hieronder zullen (indien en voor zover deze omstandigheden de nakoming onmogelijk maken of onredelijk bemoeilijken) mede zijn begrepen: stakingen in bedrijven waarmee MijnWoongenoot overeenkomsten heeft gesloten ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst, alsmede het geval dat MijnWoongenoot geestelijk of lichamelijk verhinderd is de overeengekomen werkzaamheden te verrichten.
  2. MijnWoongenoot heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert intreedt nadat MijnWoongenoot haar verbintenis had moeten nakomen.
  3. Tijdens de periode van overmacht worden de verplichtingen van MijnWoongenoot opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door MijnWoongenoot niet mogelijk is langer duurt dan 1 maand zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
  4. Indien MijnWoongenoot bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is Opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke opdracht.

  Artikel 14. Vertrouwelijkheid en Privacy
  1. MijnWoongenoot vindt het van groot belang zorgvuldig met de privacy van haar Opdrachtgever om te gaan.
  2. MijnWoongenoot verwerkt persoonsgegevens op zorgvuldige en behoorlijke wijze en met inachtneming van de van toepassing zijnde wet- en regelgeving inzake privacy en gegevensbescherming, waaronder (maar niet beperkt tot) de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Voor zover de Opdrachtgever persoonsgegevens verzamelt en aan MijnWoongenoot verstrekt, staat de Opdrachtgever er jegens MijnWoongenoot voor in dat deze verzameling en verstrekking rechtmatig is.
  3. MijnWoongenoot sluit met Opdrachtgever waar nodig een aparte verwerkersovereenkomst.
  4. Beide partijen zijn, behoudens wettelijk voorschrift, verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

  Artikel 15. Toepasselijk recht en geschillenbeslechting
  1. Op elke overeenkomst tussen MijnWoongenoot en de Opdrachtgever is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
  2. In afwijking van de wettelijke regels voor de bevoegdheid van de burgerlijke rechter zal elk geschil tussen de Opdrachtgever en MijnWoongenoot worden beslecht door de Rechtbank Zeeland West Brabant.